začiatok
registruj sa
akcie
cenník
fórum
kontakt
 
 
 

Pravidlá a podmienky inzercie na www.autoreality.eu

Vitajte na inzertnom portáli www.autoreality.eu (Autoreality.eu). Ďakujeme za Vašu návštevu, prejavený záujem a dovolte, aby sme Vás oboznámili s podmienkami a pravidlami inzercie.

Tento dokument obsahuje záväzné pravidlá a podmienky využívania služieb inzertného portálu autoreality.eu, prevádzkovaného firmou Zelkov, s.r.o. (Prevádzkovateľ).

Podmienkou možnosti využitia služieb nášho portálu autoreality.eu je súhlas užívateľa s týmito Pravidlami a podmienkami inzercie.

Pri využití služieb portálu autoreality.eu je užívateľ pri registrácii povinný uviesť len platnú emailovú adresu, popr. dalšie údaje požadované Prevádzkovateľom, ktoré nemajú osobnú povahu, nie sú v rozpore so zák.c. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov, a ktoré sú nutné pre zaradenie Dát do príslušnej kategórie.

Prevádzkovateľ inzertného portálu autoreality.eu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabránit prístupu užívateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať.

Inzertný portál Autoreality.eu je určený najmä na bezplatnú inzerciu súkromných osôb (ďalej len užívatelia). Inzerovat môže za predpokladu rešpektovania limitov a pravidiel, stanovených prevádzkovateľom portálu Autorality.eu. Novinkou na portáli Autoreality.eu je možnosť pridávania inzercií s videom. Inzerovať zadarmo može občan, živnostník, firma.

Bezplatnosť inzercie je garantovaná aj do budúcna (samozrejme s výnimkou platených služieb).

Inzeráty môžu byť vkladané len do kategórií zodpovedajúcej ich obsahu.

Na využívanie služieb portálu autoreality.eu nie je potrebná registrácia, avšak registrácia poskytuje užívateľovi množstvo nad štandardných možností.

Tieto možnosti sú popísané pri vložení inzerátu.

Inzerát môže mať charakter komerčný i nekomerčný obsah.

Užívateľ môže podávať neobmedzený počet inzerátov a záznamov, avšak je dovolené inzerovať iba konkrétny tovar, resp. službu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo počet podávaných inzerátov do jednej kategórie obmedziť. Nie je dovolené vkladať do nadpisu inzerátu odkaz na web.

Je zakázané inzerovať služby zhodného obsahu, ako je autoreality.eu.

Podaný inzerát je pridaný na inzertný portál autoreality.eu ihneď v okamihu pridania inzerátu (s výnimkou platených služieb).

Nie je dovolené podávať inzeráty so zhodným textom do rôznych kategórií.

V textoch inzerátov môže užívateľ uviesť (propagovať) akýkoľvek spôsob kontaktu (vrátane www adresy), pričom povinným údajom je platný e-mail.

Po každom pridanom inzeráte bude užívateľovi zaslaný e-mail s kódom na odstránenie inzerátu.

Užívateľ si je vedomý, že užíva inzertný portál autoreality.eu na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

Užívateľ má právo využívať všetky služby, ktoré ponúka inzertný portál autoreality.eu vrátane platených služieb.

Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba (ďalej len prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo zmazať (odstrániť) akýkoľvek inzerát, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii a pod kategórií, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil užívateľovi inzerátu.

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy normy Slovenskej republiky pri používaní služieb tohto inzertného portálu autoreality.eu.

V prípade porušenia právnych noriem, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi, ak nie je ustanovené inak.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť autoreality.eu, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie.

Zároveň má právo odstaviť inzertný portál autoreality.eu bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byt užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portály autoreality.eu,

ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzertného portálu autoreality.eu a inzerátov, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.

Prevádzkovateľ môže používať obsah inzerátov ako aj informácie o užívateľovi, ktoré zverejní na inzertnej stránke priamo užívateľ (kontaktné údaje v inzeráte a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.

Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ mu je oprávnený, v zmysle §65, zákona 610/2003 Z. z. v znení neskorých predpisov, zasielať za účelom priameho marketingu informačné, reklamné e-mailové a faksimilné správy, vrátane krátkych správ. Užívateľ má právo (e-mailom) požiadať prevádzkovateľa o zrušenie zasielania týchto marketingových, informačných, reklamných e-mailových a faksimilných správ.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať marketingové a iné uvedené správy za účelom vytvárania štatistík o používateľoch ako celku, pri rôznych cielených vlastných reklamných kampaniach prevádzkovateľa, pri organizovaní súťaží pre užívateľov a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť ponúkaných vecí užívateľov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá inzercie kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na informácie o platených službách.

V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.

Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky inzertného portálu Autoreality.eu.

Prevádzkovateľ dáva prísľub, že urobí všetko pre to, aby užívatelia boli so službami inzertného portálu

Autoreality.eu spokojní a prípadné reklamácie sa riešili k spokojnosti užívateľov.

Na inzertnom portály autoreality.eu nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Jediným povinným údajom je len e-mailová adresa užívateľa.

V prípade nakladania s osobnými údajmi užívateľa (hlavne pri platených službách) sa postupuje podľa zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Užívateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a pravidlami inzercie a na znak súhlasu označí položku - Súhlasím s podmienkami a pravidlami inzercie.

Tieto podmienky a pravidlá inzercie nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

 

TOPlist